Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      AktuāliJūrniecības jomas jaunumi un notikumu apskatsPlašāk...


Aktīvi tiek īstenots projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu"
Pilnsabiedrība “Porttraining.lv” īsteno  Rīgas Plānošanas reģiona  aktivitāti  "Latvijas mazo ostu tīkla marketinga plāna izstrāde", kas noris projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)” ietvaros (Baltijas Jūras Reģiona Interreg programma).

Mārketinga veicināšanas nolūks ir nodrošināt mazo ostu un piestātņu kompleksu atpazīstamību, ko sasniedz ar piedāvājuma reklamēšanu interneta vidē gan   specializētos ostu tīklos (Helloports), gan esošajos interneta resursos. Plānots, ka plašāka popularizēšana veicinātu mazo ostu reģionālo un   starptautisko atpazīstamību un   ekonomisko aktivitāti.

 

Aicinām nozares pārstāvjus novērtēt pašreizējo, jahtu ostu sniegto pakalpojumu popularitāti, kvalitāti un atzīmēt kavējošos faktorus. Anketā iekļauti 10 jautājumi, kas projekta realizētājiem sniegs argumentus par ostu popularitāti un pieejamību.


Novērtējuma anketa pieejama šeit vai  https://goo.gl/forms/T8IzicHjmBo8wizs1

 


 


 


Konteineru svara verifikācijas prasību ievērošana no 2016. gada 1. jūlija


No 2016. gada 1. jūlija starptautiskā līmenī stājas spēkā Starptautiskā Jūrniecības organizācijas (IMO) veiktie grozījumi konvencijā par cilvēku dzīvības glābšanu uz jūras (SOLAS), kas attiecas uz konteineru svēršanas nosacījumiem pirms to pieņemšanas ostas teritorijā un kraušanā uz kuģiem, lai nodrošinātu kuģu jūrasspēju un drošību. Lai aktualizētu jautājuma virzību un skaidrotu situāciju Baltijas valstīs,   uzņēmums PS Porttraining, šā gada 17.martā Rīgas brīvosta pārvaldes telpās organizēja tehnisko semināru par jauno, konteineru svēršanas prasību pārņemšanu terminālu un loģistikas uzņēmumu ikdienas darbā. Semināra galvenais uzdevums bija sniegt ieskatu par konteineru svēršanas un svara apliecināšanas prasību ietekmi un sagaidāmajiem rezultātiem pēc to stāšanās spēkā, kā arī   demonstrēt citu valstu pieredzi šajā jautājumā. Pasākumā arī   piedalījās un risinājumus demonstrēja vairāku Eiropas valstu   ražotāji un, IT pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir pieredze risinājumu ieviešanā lielākajās Eiropas ostās.

Seminārā kopumā piedalījās   60 pārstāvji un tika pārstāvētas 8 Eiropas valstis gan no valsts   institūcijām, gan eksperti no loģistikas sektora. Pateicamies visiem par atbalstu un dalību.

 Starptautiska semināra ietvaros speciālisti apmeklē Rīgas brīvostu

24. februārī sakarā ar semināra “Incoterms 2010 pielietošana jūras pārvadājumos” norisi Rīgā, semināra dalībnieki apmeklē Krievu salu, lai klātienē iepazītos Krievu salas infrastruktūras projekta realizācijas gaitu.

Baltijas reģiona ostu mācību centrs PS Porttraining.lv sadarbībā ar Beļģijas uzņēmuma Cytec Solvay Group pārstāvniecību Latvijā, kas specializējas dažādu ogļūdeņražu un citus ķīmiskos piemaisījumus saturošu izejmateriālu produktu ražošanā, rīko apmācību semināru par starptautisko tirdzniecības noteikumu Incoterms 2010 piemērošanu loģistikas ķēdē, konkrētāk, jūras pārvadājumu jomā. Semināra ietvaros eksperti ir izrādījuši interesi apmeklēt Rīgas brīvostu, lai nodrošinātu semināra dalībnieku iepazīstināšanu ar praktiskiem loģistikas aspektiem Rīgas brīvostā.

Pēc iepazīšanās ar Krievu salas projekta attīstības gaitu, 40 semināra dalībniekiem no Beļģijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas plānots apmeklēt uzņēmumu “Riga Container Terminal”. Vairak

 IMDG kodeksa jaunā versija 37-14 stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra


Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa IMDG jaunākās prasības, kas ietvertas izdevumā 37-14, stājas spēkā no 2016. gada 1. janvāra. Galvenās izmaiņas paredz jaunu, vienkāršotāku kodējumu izvietošanas un segregācijas prasību nodrošināšanai.  Tāpat tiek pievienoti un dzēsti vairāki vielu vai materiālu veidi bītamo vielu sarakstā, piemēram, spuldzes tiek svītrotas no bīstamo kravu saraksta. Saskaņā ar starptautiskajām prasībām, ostu terminālu un/ vai loģistikas komersanta darbiniekiem, kas, ikdienas pienākumu veikšanai, tiek iesaistīti bīstamo, iepakoto kravu apritē, jābūt apmācītiem saskaņā ar IMDG kodeksa prasībām un termināla specifiku.

 

 


IMO cirkulārs drošības prasību ievērošanai beramkravu pārvadājumos CCC.1/Circ.2


IMO jūras kravu un konteineru pārvadāšanas apakškomiteja, kas izskata jautājumus, saistītus ar  dažādu kravu pārvadāšanas drošības prasību ievērošanu (Sub-Commitee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC)), izdevusi informatīvu cirkulāru, kas vērš beramo kravu pārvadātāju, apkalpojošo terminālu un piegādātāju uzmanību drošības prasību ievērošanai, beramām kravām, ar  risku sašķidrināties jūras pārvadājuma laikā. Tiek vērsta uzmanība, ka  IMSBC kodeksa prasības ir saistošas, un atbildīgajām pusēm jānodrošina to ievērošana, lai nākotnē izvairītos no jūras negadījumiem. Cirkulārs pieejams šeit vai  IMO mājas lapā.

No 23. septembra līdz 24. septembrim Brēmenē tikās  Eiropas valstu ostu un loģistikas sektora pārstāvji tajā skaitā Latvijas uzņēmuma Porttraining eksperti.  


Eiropas līmeņa konferences  “8th Shortsea Euro Conference” fokusā bija īso jūras pārvadājumu nākotnes attīstības perspektīva, ņemot vērā pašreizējo tirgus  raksturu.  Kā zināms, dominējošās, īso jūras pārvadājumu valstis Eiropā ir Vācija, Nīderlande, Lielbritānija, Dānija un Beļģija, līdz ar to tikšanās reizē tika demonstrēti dažādi pētījumi,  situāciju raksturojumi un risinājumu kompleksi tieši par šo valstu mainīgo situāciju īso jūras pārvadājumu jomā. Uzsvars tika likts uz risinājumu piedāvāšanu, kā saglabāt jūras pārvadājumu konkurētspēju ar sauszemes pārvadājumiem.

 Diskusijas raisījās par pašreiz aktuālākajiem apstākļiem,  kas veicina “short sea” kuģošanas situācijas nestabilitāti, piemēram SECA, degvielas cenu kritums un Krievijas sankciju ietekme. Uzņēmumi, kuģu īpašnieki un Eiropas ostu pārvaldes demonstrēja risinājumus Centrāleiropas ostas valstu jūras pārvadājumu tirgus stabilizācijai, un sarunu centrā atradās arī  Baltijas valstis. Dažādos griezumos tika skatīti pārkrauto kravu apjomi, loģistikas un piegādes ķēžu efektivitātes rādītāji un nākotnes perspektīvas.

Paralēli nozīmīgām apspriedēm, pasākumā tika risināti arī praktiski jautājumi, piemēram, jaunākie risinājumi kuģis – krasts elektrības savienojumu veidošanai un autonomai elektroapgādei, piegādes ķēžu automatizēšana un efektivitāte un  IMDG kodeksa  jaunākās versijas (2016.gada 1.janvāris IMDG 37-14) prasību skaidrošana.

Noslēgumā tika uzsvērts - ar vien lielākos tempos lokālais kļūst globāls un, īsajiem jūras pārvadājumiem, tas ir liels izaicinājums.