Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Apmācību programmas      Loģistika

Stividora ievadapmācība

 • Kraušanas darbu vadītāju ievadapmācība ietver teorētisko zināšanu un praktiskās iemāņu apgūšanu.
 • Četru dienu apmacību programma  tiek norošināta ostas speciālistiem ar priekšzināšānām.
 • Apmācību dalībnieki saņem praktiski piemērojamus uzskates materiālus
 • Pēc klātienes apmācībām tiek nodrošināta iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus


Apmācību norise
 • Ilgums: 4 darba diena

 • Noreses vieta: pēc vienošanās, apmācības var tikt veiktas apmācāmo darba vietā

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Konteineru loģistika

Programma ietver:


  • Starptautiskie jūras pārvadājumi, prakse un teorija par starptautiskajiem konteineru pārvadājumiem.
  • Konteineru pārvadājumu loģistikas cenu mehānisms.
  • Jēdzienu skaidrojumi un terminoloģija.
  • Konteineru aprite, konteineru kravu noliktavas darbības (iepakošana/ pārvietošana, pavaddokumentu sagatavošana, stiprināšana), atbildība.
  • Tiesību akti un Incoterms 2010. u.c;

Inspekciju režīms un ostu likumdošana

 • Programma ietver:
  • Kuģis, krasts mijiedarbības procedūras un inspekciju un pārbaužu režīms ostā, kompetentās institūcijas.
  •  Starptautiskā jūrniecības likumdošana piemērošana ostā (SOLAS 74; MARPOL 73/78; IMO rekomendācijas).
  • Jūras tiesību konvencija un Jūras kodekss u.c.,
 • Muitas deklarantu  apmācība jūras kravu pārvadājumiem (bez priekšzināšanām)

 • Programma ietver:
  • Kravas pavaddokument un E-muita
  •  Incoterms 2010
  • Deklarāciju (VAD) aizpildīšana EDS sistēmā, praktiskās nodarbības
  • Muitas tarifu atvieglojumi-tarifu kvotas un ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas u.c., • Starptautiskās tirdzniecības darījumi: imports un eksports
 • Programma ietver:
  • Importa un eksporta regulējumi un tirdzniecības noteikumi ES un ārpus ES
  • Starptautiskā jūras tiesību komvencija un Jūras kodekss
  • Importa un eksporta formalitātes un procesu dokumentācija
  • Muitas formalitātes un noteikumi u.c.;

Apmācību norise
 • Ilgums: 4 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Apmācību norise

 • Ilgums: 2 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Apmācību norise

 • Ilgums: 3 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Apmācību norise

 • Ilgums: 3 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Pieteikties apmācībai